SEBA İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Seba İnşaat Anonim Şirketi olarak amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, özel hayatın gizliliği başta olmak üzere temel hak ve özgürlükleri korumak adına kişisel verilerinizin işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılması hususunda sizleri bilgilendirmektir.

1)Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Seba İnşaat Anonim Şirketi Anonim Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

2) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği

6698 sayılı Kanuna uygun olmak şartıyla Seba İnşaat Anonim Şirketi tarafından verilen hizmetlere, iştigal edilen faaliyet alanlarına bağlı olarak şirket iş ve işlemlerde kullanılmak üzere, farklı kategorilerde veri toplanabilmektedir. Toplanan veriler, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması amacıyla 6698 sayılı Kanunun 5. Ve 6. Maddelerinde yer alan şart ve amaçlar dahilinde işlenmektedir.

3) Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; Seba İnşaat Anonim Şirketi’nin iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, mevzuat hükümleri uyarınca kişi veya kuruluşlara, yasal ve idari mercilere, hizmet aldığımız gerçek veya tüzel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. Ve 9. Maddesinde belirtilen şart ve amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

4) Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

6698 sayılı Kanun uyarınca Şirketimize başvurarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik/yanlış işlenme durumunda değiştirildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silindiğinin, yok edildiğinin veya anonim hâle getirildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme. işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak, yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Seba İnşaat Anonim Şirketi’ne iletmeniz durumunda, Şirketimiz en kısa sürede ve her halükarda 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlem, ayrıca bir maliyet gerektiriyorsa Kişisel Verileri Koruma kurulunca düzenlenen tarifedeki ücret tarafınızdan alınabilir.

Talep İletme Yöntemi

Seba İnşaat Anonim Şirketi’nin, 6698 sayılı Kanun’da yapılacak değişmeler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından oluşturulacak yöntemlere bağlı olarak bu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır.